Inför årsmöte 2018

Inför årsmöte 2018

Den 11e april kl 19.00 är det dags för Örgryte Handbollssällskaps årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till mötet. Det hålls på ÖISgården, vid Delsjömotet i Göteborg. Nedan finner ni dagordningen till mötet och valberedningens förslag. ÖHS stadgar hittar ni här.

Dagordning
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Mötet avslutas

Valberedningens förslag
Felix Jonsson 1år (ordförande)
Mattias Sandgren 2 år
Sofia Sinnerstedt 2 år
Thomas Hellgren 2 år
Rebecca Sinnerstedt 2 år
Johanna Esberg 1 år
Fredrik Johansson 1 år
Carl Möller 1 år
Victor Pettersson 1 år